Allmänna villkor Infobric Ease

2018-05-02: Infobric publicerar uppdaterade allmänna villkor (se nedan) som börjar gälla 2018-05-25.

Allmänna villkor för tjänsten Infobric Ease

Giltiga från och med 25 maj 2018

Ladda ner villkoren som PDF

1.    Inledning

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) avser tjänsten Infobric Ease.

2.    Definitioner

I Avtalet har nedanstående definitioner följande innebörd:

”Appen” betyder mobilapplikationen Infobric Ease CheckIn som Infobric tillhandahåller som en del av Tjänsten och andra mobila applikationer som Infobric kan komma att tillhandahålla som delar av Tjänsten.

”Avtalet” betyder det avtal som Kunden har ingått för att erhålla tillgång till Tjänsten inklusive dessa Allmänna Villkor.

”Accesspunkt” betyder den punkt där Tjänsten ansluts till ett allmänt elektroniskt nätverk.

”Dokumentationen” betyder dokumentation som Infobric tillhandahåller avseende Tjänsten. Dokumentationen kan vara i tryckt form, i form av hjälpavsnitt i Programvaran eller hållas tillgänglig via Internet eller på annat sätt som Infobric anger.

”Immateriella Rättigheter” betyder alla former av immateriella och industriella rättigheter såsom upphovsrätt, databasrättigheter, källkod, patent och patenterbara uppfinningar, registrerade och oregistrerade varumärken, know-how (oavsett om denna i sig kan utgöra patenterbar uppfinning eller ej), registrerade och oregistrerade mönster.

”Licensen” betyder den rätt som Infobric upplåter till Kunden enligt Avtalet att använda Tjänsten och Programvaran.

“Lokal Applikation” betyder av Infobric tillhandahållen lokalt installerad programvara som utgör en del av Tjänsten.

”Mjukvaran” betyder Programvaran, Lokal Applikation och Appen.

”Personal” betyder personer som är verksamma på en byggarbetsplats under Kundens tillsyn och som av Kunden eller sin arbetsgivare eller uppdragsgivare uppmanas att använda Tjänsten.

”Programvaran” betyder den Programvara som Infobric tillhandahåller som en tjänst över Internet och vilken utgör huvudkomponenten i Tjänsten.

”Tjänsten” betyder tjänsten Infobric Ease som beskrivs i Tjänstebeskrivningen och som tillhandahålls huvudsakligen via Mjukvaran.

”Tjänstebeskrivningen” betyder beskrivningen av Tjänsten som återfinns i Avtalet alternativt från tid till annan publiceras på Infobrics webbplats.

3.    Nyttjanderätt

3.1  Kunden erhåller genom Avtalet en icke exklusiv, icke överlåtbar och icke under- eller vidarelicensieringsbar, förutom såvitt uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor, och endast under Avtalets giltighetstid gällande licens att mot erläggande av avtalade avgifter (i) använda Programvaran som en tjänst över Internet (ii) använda den Lokala Applikationen lokalt installerad för sitt interna bruk på sätt som beskrivs i Avtalet, och (iii) ge Personal rätt att använda Appen i enlighet med de särskilda användarvillkor som gäller för Appen och som måste godkännas av Personal innan Personal erhåller tillgång till Appen.

3.2  Kunden ges endast tillgång att nyttja Programvaran som en tjänst över Internet och har således inte rätt att göra en egen installation av Programvaran (vare sig självt eller genom tredje part), eller på annat sätt förfoga över exemplar av Programvaran.

3.3  Kundens rätt att nyttja Mjukvaran är begränsad till vad som uttryckligen anges i Avtalet.

3.4  Kunden ska meddela Infobric vilka personer som äger agera för Kunden i olika frågor. Inga andra än de av Kunden till Infobric namngivna personerna är behöriga att administrera Kundens användning av Tjänsten. Endast behörig ställföreträdare för Kunden eller av Kunden utsedda systemadministratörer, som meddelats till Infobric, har rätt att av Infobric begära att en viss person ska tilldelas behörigheter i Programvaran. Infobric kan på uppdrag av Kunden få rollen som systemadministratör.

3.5  Kunden har inte rätt att:

i.       använda Tjänsten för andra syften än den är avsedd för enligt detta Avtal;

ii.       tillhandahålla Tjänsten för användning av tredje man, t ex genom så kallad time sharing, som tjänst, genom servicebyrå-upplägg eller på annat sätt;

iii.       dekompilera eller på annat sätt försöka utröna Mjukvarans funktion;

iv.       ”hacka” Mjukvaran, introducera virus, trojanska hästar eller annan skadlig eller oönskad kod (så kallad ”malware”) i Programvaran eller genom ett oproportionerligt antal anrop till de servrar som Programvaran tillhandahålls försvåra eller begränsa användning av Programvaran för tredje man.

4.    Support och Underhåll

Infobric utvecklar och uppdaterar Tjänsten löpande. För den Lokala Applikationen tillhandahåller Infobric i mån av behov uppdateringar för nedladdning eller på annat sätt som kommuniceras till Kunden.

5.    Immateriella rättigheter

5.1  Samtliga Immateriella Rättigheter och alla andra rättigheter i eller avseende Tjänsten och Mjukvaran tillhör Infobric, eller där så är tillämpligt, Infobrics licensgivare.

5.2  Ingenting i detta Avtal ska utgöra en överlåtelse eller överföring av några Immateriella rättigheter eller andra rättigheter i Tjänsten, eller Mjukvaran.

5.3  Data som Kunden bearbetar och som skapas av Programvaran som en följd av Kundens användning ska ägas av Kunden. Infobric äger rätt att använda Kundens data i den utsträckning det krävs för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal. Infobric äger också rätt att utan begränsning använda information om processers funktioner, prestanda, kapacitet och annan statistik eller liknande uppgifter baserade på Tjänstens bearbetning av Kundens data.  Infobric har också rätt att erbjuda de företag vars anställdas närvarotider registrerats i Tjänsten tillgång till platsdata avseende sina anställda, dock med begränsningen att de endast får ta del av närvarotider och information om sina egna anställda.

6.    Rättighetsintrång

6.1  Om Kunden erhåller krav från tredje man med påstående att Tjänsten eller Mjukvaran gör intrång i sådan tredje mans Immateriella Rättigheter åtar sig Infobric att hålla Kunden skadeslöst från sådan tredje mans krav i anledning därav, förutsatt att (i) Kunden omedelbart meddelar Infobric att krav erhållits, (ii) att Kunden ger Infobric full kontroll och beslutanderätt avseende försvar eller förhandling av kravet, (iii) att Kunden inte gjort något medgivande, träffat någon uppgörelse eller på annat sätt påverkat Infobrics möjlighet att försvara eller förhandla en uppgörelse avseende kravet, och (iv) att Kunden i skälig utsträckning medverkar till Infobrics försvar eller förhandling avseende kravet. Infobrics skyldighet att hålla Kunden skadeslös enligt denna punkt förutsätter även att Kunden har installerat samtliga uppdateringar som Infobric gjort tillgängliga för Kunden och att Kunden endast har använt Tjänsten för dess avsedda syfte, i den mån skada annars inte hade uppkommit.

6.2  Om Infobric har mottagit krav enligt punkt 6.1 eller om Infobric bedömer att risk för sådana krav föreligger, har Infobric rätt att vidta någon av följande åtgärder:

i.       tillse att Kunden erhåller rätt att fortsätta nyttjandet av Tjänsten,

ii.       genomföra ändringar så att Tjänsten eller Programvaran inte längre kan anses göra intrång eller,

iii.       om varken (i) eller (ii) kan åstadkommas på villkor som Infobric bedömer skäliga, säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande och avskära Kundens möjlighet att använda Tjänsten eller Programvaran.

6.3  Kunden har inte rätt till ersättning om Infobric vidtar åtgärd enligt (i) – (iii) ovan, med undantag dock för att Kunden vid uppsägning enligt (iii) ovan har rätt att erhålla del av erlagd avgift i retur med belopp som motsvarar den tid av innevarande avtalsperiod som Tjänsten eller Programvaran inte kan användas i förhållande till den tid för vilken ersättning har erlagts, dock maximalt femtio (50) procent av erlagd avgift.

6.4  Om Infobric erhåller krav från tredje man med påstående att Kundens data utgör intrång i tredje mans Immateriella Rättigheter kommer Kunden att hålla Infobric skadeslös från sådant krav, förutsatt att (i) Infobric omedelbart meddelar Kunden att krav erhållits, (ii) att Kunden får full kontroll och beslutanderätt avseende försvar eller förhandling av kravet, (iii) att Infobric inte gjort något medgivande, träffat någon uppgörelse eller på annat sätt påverkat Kundens möjlighet att försvara eller förhandla en uppgörelse avseende kravet, och (iv) att Infobric i skälig utsträckning medverkar till Kundens försvar eller förhandling avseende kravet.

7.    Förberedelser, uppstart och tillhandahållande

Infobric ska lämna anvisningar till Kunden om de åtgärder som Kunden måste vidta för att kunna koppla upp sig mot Tjänsten och påbörja nyttjande av Tjänsten från och med överenskommen dag.

8.    Kundens ansvar

8.1  Kunden ska lämna uppgifter för Infobrics arbete vid uppstart av Tjänsten, granska handlingar och meddela beslut samt i övrigt fortlöpande lämna de upplysningar som är nödvändiga för att Infobric ska kunna genomföra sina åtaganden enligt Avtalet.

8.2  Kunden ansvarar för kommunikationen mellan Kundens hårdvara och Accesspunkten samt för att Kunden innehar den utrustning och programvara som krävs för nyttjande av Tjänsten, enligt anvisningar som lämnats av Infobric.

8.3  Kunden ska tillse (i) att Kundens data är fritt från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programvara eller kod, (ii) att Kundens data är i överenskommet format, samt (iii) att Kundens data på annat sätt inte kan skada eller inverka negativt på Mjukvaran eller Tjänsten.

8.4  Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som Infobric tillhandahåller för tillgång till Tjänsten, hanteras med sekretess. Kunden ska omedelbart meddela Infobric för det fall någon obehörig fått kunskap om sådan information.

8.5  Kundens ansvar enligt detta Avtal gäller även i tillämpliga delar för all användning av Appen. Kunden ansvarar även för åtgärder genom Appen vidtagna av Personal.

9.    Särskilda villkor för Tjänsten

9.1  För Tjänstens tillhandahållande gäller, utöver vad som må anges på annan plats i Avtalet, särskilt följande:

9.2  De användaruppgifter och lösenord som används för att erhålla tillgång till Tjänsten är att anse som värdehandling och ska, om de nedtecknas, förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan få tillgång till Tjänsten.

9.3  Infobric ansvarar endast för Tjänsten fram till Accesspunkten.

9.4  Infobric har rätt att betrakta all användning av Tjänsten med Kundens användaruppgifter som behörig användning av Kunden, oavsett om sådan användning leder till kostnad för Kunden, såvida inte och till dess att Kunden skriftligen meddelar Infobrics support eller kundtjänst att Kunden misstänker att obehörig erhållit tillgång till Tjänsten eller Kundens lösenord. Det åligger Kunden att genast meddela Infobrics support eller kundtjänst om Kunden misstänker att så kan vara fallet och tillse att Kundens användaruppgifter spärras eller ändras.

10. Avbrott och fel

10.1 Infobric ska verka för att Tjänsten är tillgänglig för Kundens användning dygnet runt under årets alla dagar. Infobric har emellertid rätt att när som helst och utan föregående meddelande stänga av Kundens tillgång till Tjänsten för underhåll, för att skydda Tjänsten från obehöriga angrepp eller liknande eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Infobric ska dock, så långt möjligt, informera Kunden om när sådana avbrott kan komma att äga rum.

10.2 Fel föreligger när Tjänsten inte är i överensstämmelse med Tjänstebeskrivningen.

10.3 Infobric uppdaterar och vidtar felrättning löpande avseende Tjänsten.

10.4 Om Kunden vill göra gällande fel i Tjänsten ska Kunden skriftligen meddela Infobric snarast, dock senast 15 dagar, efter att felet uppdagats eller bort uppdagats, och lämna noggrann beskrivning av vari felet består. Infobrics ansvar för fel är begränsat till att vidta rimliga åtgärder för att inom skälig tid avhjälpa felet så att Tjänsten bringas i överensstämmelse med Tjänstebeskrivningen.

10.5 Kunden har inte rätt till avdrag på avgiften eller annan ersättning eller skadestånd vid bristande tillgång till Tjänsten eller vid fel eller annat avbrott i Tjänsten.

11.Begränsning av Tjänsten, förändringar

11.1 För det fall tillhandahållandet av Tjänsten medför skada eller risk för skada för Infobric eller annan har Infobric rätt att stänga av eller begränsa åtkomsten till Tjänsten. Infobric får i samband därmed inte vidta åtgärder som är längre gående än vad som är försvarligt efter omständigheterna. Kunden ska snarast möjligt underrättas om begränsning av åtkomsten till Tjänsten.

11.2 Infobric har rätt att begränsa eller stänga av åtkomsten till Tjänsten för Kunden om Kunden bryter mot villkoren i detta Avtal.

11.3 Infobric har rätt att med iakttagande av 30 dagars varsel genomföra ändringar av Tjänsten. Kunden kan vara tvungen att införskaffa ny mjukvara, hårdvara eller annan utrustning till följd av sådana ändringar för att kunna fortsätta att använda Tjänsten. Kunden ska själv stå för kostnaden för sådan ny mjukvara, hårdvara eller annan utrustning, eller för annan kostnad i anledning av ändringen. Om Kunden åsamkas kostnad i anledning av ändringen, eller om Kunden åsamkas annan uppenbar nackdel av ändringen har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande till den dag ändringen skulle ha trätt ikraft. Kunden ska lämna sådant meddelande till Infobric senast 15 dagar innan ändringen skulle ha trätt ikraft. I annat fall löper Avtalet vidare och ändringen äger giltighet mellan Parterna.

12. Infobric Ease CheckIn

12.1 Infobric tillhandahåller, som ett tillägg till Tjänsten, Appen. Användandet av Appen är frivilligt och inte nödvändigt för att Kunden ska kunna utnyttja Tjänsten.

12.2 När Personal använder Appen lagras uppgifterna i Appen och skickas vidare till Tjänsten.

12.3 För Appen finns särskilda användarvillkor som Personal måste godkänna för att få tillgång till  Appen. Kunden ansvarar mot Infobric för Personals brott mot Appens användarvillkor.

13. Ersättning

13.1 För Kundens användning av Tjänsten och Mjukvaran ska Kunden erlägga avgifter enligt de betalningsvillkor som framgår av Avtalet. Infobric har rätt att förändra avgifterna under löpande avtalsperiod och med trettio (30) dagars varsel i händelse av prisjusteringar från Infobrics samarbetspartners avseende i tjänsten ingående funktioner, exempelvis men inte begränsat till Infobrics användning av ID06-konceptet, förändring av skatt eller liknande allmän pålaga.

13.2 Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på utestående belopp till dess att full betalning erlagts. Infobric har dessutom vid utebliven betalning rätt att utan föregående meddelande stänga av Kunden från att använda Tjänsten till dess att full betalning erlagts.

14. Personuppgiftsbehandling

14.1 De villkor som ska tillämpas avseende Infobrics behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde för Kundens räkning framgår av Bilaga 1 till dessa Allmänna Villkor.

14.2 Infobric ska ha rätt att behandla personuppgifter avseende Kundens kontaktpersoner och systemanvändare som Infobric får del av inom ramen för Avtalet, inklusive namn och kontaktuppgifter. Ändamålet med Infobrics behandling är att möjliggöra genomförande av Parternas respektive förpliktelser och samarbete under Avtalet såsom administration av avtalsförhållandet, informationslämning och annan kommunikation om Tjänsten. Personuppgifterna kommer att behandlas av Infobric med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose Infobrics berättigade intresse av att administrera avtalsförhållandet med Kunden. Kunden är skyldig att se till att Kundens anställda vars personuppgifter behandlas av Infobric fått information om Infobrics behandling av personuppgifter i enlighet med denna punkt.

14.3 Infobric är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av Kundens anställdas personuppgifter. Infobric sparar de personuppgifter som Infobric behandlar endast, som utgångspunkt, under avtalsförhållandet. Infobric kan dock komma att spara personuppgifterna för den ytterligare tid som är nödvändig om Infobric är skyldigt enligt lag eller avtal att spara uppgifterna, eller för att Infobric ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk. När personuppgifterna inte längre är nödvändiga för dessa ändamål kommer Infobric att på ett säkert sätt avidentifiera eller radera uppgifterna. En registrerad har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör honom eller henne. Vidare har en registrerad rätt att begära att få information om Infobric behandlar några personuppgifter om den registrerade och, om så är fallet, tillgång till de personuppgifter som rör honom eller henne. Vid klagomål på Infobrics behandling av personuppgifter har den registrerade rätt att vända sig till Datainspektionen. Från och med den 25 maj 2018 har den registrerade, utöver ovanstående rättigheter, när tillämplig dataskyddslagstiftning så föreskriver, rätt att begära behandlingsbegränsning, rätt till radering, rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter, samt rätt till dataportabilitet. Om den registrerade vill utöva någon av sina rättigheter enligt ovan eller har några frågor om Infobrics behandling av personuppgifter enligt denna bestämmelse kan den registrerade kontakta Infobric genom att skicka ett e-postmeddelande till support@infobric.se.

15. Statistik och anonymiserad data

15.1 Infobric har rätt att anonymisera samtlig data i Tjänsten. Anonymiseringen ska ske på sådant sätt att det inte går att omvandla tillbaka till personuppgifter.

15.2 All äganderätt till anonymiserat data tillfaller Infobric som har rätt att bruka och lagra data utan begränsning i tiden.

15.3 Infobric äger även rätt att använda samtliga övriga data inom Tjänsten för statistiska ändamål.

16. Ansvarsbegränsning

16.1 Parts ansvar ska vara begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp om tjugo (20) procent av avgiften för Tjänsten eller Programvaran per kalenderår, dock högst ett prisbasbelopp enligt social­försäkringsbalken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst. Part ansvarar inte för motpartens indirekta förluster, såsom utebliven vinst. För det fall skada har uppkommit som en följd av grov vårdslöshet eller uppsåt ska ingen ansvarsbegränsning äga tillämpning. Vidare ska inte någon ansvarsbegränsning äga tillämpning för brott mot licensbestämmelserna i punkt 5 för parts skyldighet att ersätta motparten vid intrång i tredje parts rättigheter enligt punkt 5 eller för brott mot sekretessförpliktelsen i punkt 17.

16.2 Infobric ansvarar inte för förlust av data utom vad avser sådan förlust av data som orsakats av Infobrics försumlighet att utföra säkerhetskopiering eller lagring enligt Tjänstebeskrivningen. Vid sådant ansvar ska Infobric efter bästa förmåga och i den mån det är möjligt återställa förlorad data. Det sagda utgör Infobrics fulla ansvar för förlust av data.

16.3 Kunden ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, skriftligen framställa krav på skadestånd till Infobric senast inom sex (6) månader från skadetillfället.

17. Sekretess

17.1 Vardera Parten förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande under avtalstiden eller under en tid av tre år därefter till tredje man utlämna uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som Parten angivit vara konfidentiell. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som Part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när Part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.

17.2 Part ska genom sekretessförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt ovan iakttas. Part ansvarar för att även anlitad underleverantör samt dess anställda som berörs av uppdraget undertecknar en sekretessförbindelse av motsvarande innehåll till förmån för den andra Parten.

18. Uppsägning i förtid

18.1 Vardera Parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:

i.        den andra Parten begår ett väsentligt avtalsbrott och avtalsbrottet inte fullt ut avhjälpts senast trettio (30) dagar från att avtalsbrytande Part erhållit skriftligt meddelande från den andra Parten med begäran om rättelse;

ii.        Parterna inte når en samförståndslösning i enlighet med punkt 6.2 i Bilaga 1 inom trettio (30) dagar, eller den senare tid som Parterna skriftligen kommit överens om, från att sådana diskussioner skriftligen har initierats; eller

iii.         den andra Parten ställer in sina betalningar, beslutar om frivillig eller ofrivillig likvidation, ansöker om företagsrekonstruktion eller konkurs (eller om annan ansöker Parten i konkurs) eller om Part på annat sätt kan anses vara på obestånd.

18.2 Om Infobric fattar beslut om att upphöra att erbjuda och tillhandahålla Tjänsten till marknaden har Infobric rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av minst tre månaders varsel.

18.3 Vid Avtalets upphörande ska om inte annat anges i huvudavtalsdokumentet, Kunden genast upphöra med all användning av Tjänsten och Mjukvaran.

18.4 Vid Avtalets upphörande ska Infobric, på Kundens begäran, förvara en backup av Kundens data, i tillämpliga fall, under en period av nittio (90) dagar från dagen för Avtalets upphörande och tillhandahålla assistans till Kunden med syfte att överföra sådan data i enlighet med Kundens instruktioner. Sådana tjänster tillhandahålls av Infobric i enlighet med villkoren för Infobrics vid var tid gällande avtal för tjänster och under förutsättning av att Kunden erlägger vid var tid gällande avgifter till Infobric.

19.Force Majeure

19.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som är utanför partens kontroll och som Part inte rimligen kunnat förutse eller undvika, såsom krig, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, handels- eller valuta-restriktioner, blockad, brand, översvämning eller liknande omständighet, samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer.

19.2 Det åligger Part som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna punkt 19 att utan dröjsmål underrätta den andra Parten om uppkomsten därav, liksom dess upphörande.

19.3 Oavsett vad sägs om befrielse från påföljd i denna punkt 19 har Part rätt att utan påföljd säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre Parten om fullgörandet av en väsentlig förpliktelse enligt Avtalet försenas med mer än tre månader.

20. Allmänt

20.1 Ingen av Parterna äger rätt att, helt eller delvis, överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andre partens skriftliga godkännande. Infobric äger dock rätt att överlåta sina fordringar på Kunden till tredje part.

20.2 Meddelanden under detta Avtal ska vara skriftliga.

20.3 Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att äga giltighet ske skriftligen och undertecknas av båda parter. Detta kan även ske genom elektroniskt undertecknande.

20.4 Infobric har dock rätt att med tjugo (20) dagars varsel ändra detta Avtal med anledning av eventuella förändringar i tvingande lagstiftning.

21.Tvister och tillämplig lag

21.1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

21.2 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handels-kammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

21.3 Utan hinder av punkt 21.2 ska Infobric dock alltid ha rätt att driva in betalning av förfallen fordran vid allmän domstol.


PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

Bilaga 1 till Allmänna villkor för tjänsten Infobric Ease

1. Allmänt

1.1 Kunden är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som sker med hjälp av Tjänsten eller Programvaran, om inte annat anges i detta Avtal. Infobric kommer inom ramen för Tjänsten behandla personuppgifter på uppdrag av Kunden i egenskap av personuppgiftsbiträde. Föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade som berörs av behandlingen beskrivs närmare i Underbilaga 1A. Kunden ansvarar för att all sådan personuppgiftsbehandling äger rum i enlighet med från tid till annan tillämplig personuppgiftslagstiftning, inbegripet personuppgiftslagen (1998:204) (“PUL”) och från och med den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (EU 2016/679), som vid den tidpunkten ersätter PUL (“Tillämplig Lagstiftning”).

1.2 Punkten 1.2 gäller enbart när Kundens verksamhet som gett upphov till personuppgiftsbehandlingen bedrivs i Sverige. När Kunden, genom att tillhandahålla Infobrics utrustning på en arbetsplats, uppmanar underentreprenörer att använda Infobrics utrustning för att fullgöra sin skyldighet att registrera sig i personalliggare är underentreprenören personuppgiftsansvarig för sin Personals uppgifter i Tjänsten. Kunden är personuppgiftsbiträde för underentreprenörens personuppgiftsbehandling och ett personuppgiftsbiträdesavtal ska därför ingås mellan underentreprenören och Kunden med innehåll som motsvarar detta Personuppgiftsbiträdesavtal. På motsvarande sätt är Kunden, för det fall att Kunden tillhandahåller utrustning på uppdrag av en byggherre, personuppgiftsbiträde för byggherrens personuppgiftsbehandling och har att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med byggherren. Infobric har i förhållande till underentreprenören och byggherren rollen som underbiträde till Kunden. Kunden ansvarar för att från underentreprenör och byggherre inhämta instruktion för Infobrics behandling av personuppgifter såsom underbiträde och Kunden ska i övrigt fungera som kontaktpunkt vid fullgörande av Infobrics skyldigheter enligt Tillämplig Lagstiftning gentemot underentreprenör och byggherre. Vad som följer av Avtalet gällande Infobrics roll som personuppgiftsbiträde ska också gälla rollen som personuppgiftsunderbiträde.

2. Infobrics allmänna skyldigheter

2.1 Infobric ska i egenskap av personuppgiftsbiträde bara behandla personuppgifter i enlighet med Kundens skriftliga instruktioner enligt detta Avtal, samt de ytterligare dokumenterade instruktioner som Kunden från tid till annan ger.

2.2 Om Infobric saknar instruktioner som Infobric bedömer vara nödvändiga för att genomföra sitt uppdrag ska Infobric utan dröjsmål informera Kunden och invänta ytterligare instruktioner. För det fall Infobric finner att en instruktion strider mot Tillämplig Lagstiftning ska Infobric informera Kunden om detta utan oskäligt dröjsmål.

2.3 Oaktat vad som anges i punkt 2.1 ovan har Infobric rätt att behandla personuppgifter i den utsträckning som det krävs för att Infobric ska kunna uppfylla skyldigheter som åvilar Infobric enligt från tid till annan Tillämplig Lagstiftning. Det ankommer dock på Infobric att innan sådan behandling genomförs informera Kunden om den rättsliga skyldigheten, såvida inte tvingande lagstiftning förhindrar Infobric från att lämna sådan information.

2.4 Om någon begär information från Infobric som rör Kundens behandling av personuppgifter ska Infobric hänvisa till Kunden. Infobric får inte lämna ut personuppgifter eller annan information om behandlingen av personuppgifter utan skriftlig instruktion från Kunden. Infobric har inte rätt att företräda Kunden eller agera för Kundens räkning gentemot någon tredje part, inklusive Datainspektionen.

3. Tekniska och organisatoriska åtgärder

3.1 Infobric ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt Tillämplig Lagstiftning för att skydda de personuppgifter som behandlas i Tjänsten.

3.2 Infobric ska på Kundens begäran bistå Kunden med nödvändig information som Infobric har att tillgå för att Kunden, i förekommande fall, ska kunna uppfylla sina skyldigheter att genomföra konsekvensbedömning och förhandssamråd med berörda tillsynsmyndigheter avseende den behandling som Infobric utför för Kundens räkning inom ramen för Tjänsten.

3.3 Infobric ska, i den mån det är möjligt, bistå Kunden genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att Kunden ska kunna fullgöra sin skyldighet att svara på en begäran om utövande av en registrerads rättighet som tillkommer den registrerade enligt Tillämplig Lagstiftning.

3.4 Infobric ska säkerställa att tillgången till personuppgifter är begränsad till endast personal hos Infobric som behöver tillgång för att Infobric ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot Kunden. Vidare ska Infobric tillse att sådan behörig personal iakttar sekretess motsvarande den sekretess som följer av punkt 8 nedan.

4. Personuppgiftsincidenter

4.1 För det fall en personuppgiftsincident (såsom definierat i Tillämplig Lagstiftning) inträffar ska Infobric skriftligen meddela Kunden utan oskäligt dröjsmål från att Infobric fått kännedom om incidenten. Meddelandet ska innehålla information om incidentens art, kategorier av och antal registrerade och personuppgiftsposter som berörs, de sannolika konsekvenserna av incidenten, samt en beskrivning av vilka åtgärder Infobric (i förekommande fall) vidtagit för att begränsa incidentens eventuella negativa effekter. Om det inte är möjligt behöver inte all information meddelas vid ett och samma tillfälle, utan Infobric ska då lämna informationen till Kunden så snart den blir tillgänglig för Infobric.

4.2 Om det är sannolikt att en personuppgiftsincident medför risk för de registrerades personliga integritet ska Infobric, i den mån det är möjligt, omedelbart efter att personuppgiftsincidenten kommit till Infobrics kännedom vidta lämpliga avhjälpande åtgärder för att förhindra eller begränsa personuppgiftsincidentens eventuella negativa effekter.

5. Tillgång till information m.m.

5.1 Infobric dokumenterar löpande vilka åtgärder Infobric vidtagit för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta personuppgiftsbiträdesavtal. Kunden har på begäran rätt att få del av den senaste versionen av sådan dokumentation.

5.2 Vidare ska Infobric möjliggöra och bidra till att Kunden, eller av Kunden utsedd tredje part, genomför en granskning, inbegripet inspektion, av de tekniska och organisatoriska åtgärder som Infobric vidtar för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta personuppgiftsbiträdesavtal. Infobric ska skriftligen meddelas om en sådan granskning minst trettio (30) dagar i förväg. Samtliga kostnader för granskningen ska bäras av Kunden, inklusive Infobrics eventuella kostnader för medverkan i granskningen. Kunden ska säkerställa att eventuell tredje part som genomför granskningen för Kundens räkning ska iaktta sekretess som inte är mindre restriktiv än vad som följer av punkt 8 nedan.

6. Anlitande av underbiträden

6.1 Kunden godkänner härmed att de av Infobric anlitade underleverantörerna som framgår på av Infobric från tid till annan angiven webbsida får behandla personuppgifter för Kundens räkning i samband med Tjänsten (“Underbiträden”). Infobric ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med Underbiträdet. Ett sådant personuppgiftsbiträdesavtal ska innehålla bestämmelser som motsvarar vad som följer av denna Bilaga 1.

6.2 För det fall Infobric anlitar ett nytt Underbiträde ska Infobric informera Kunden om Underbiträdets identitet (inbegripet fullständig firma, organisationsnummer och adress), på vilken plats (geografiskt) Underbiträdet kommer att behandla personuppgifter, samt vilken typ av tjänst som Underbiträdet utför. Kunden ska även ha rätt att på begäran få en kopia av det personuppgiftsbiträdesavtal som Infobric ingått för Kundens räkning med Underbiträdet. Kunden har vidare rätt att invända mot att Infobric anlitar Underbiträdet för att behandla personuppgifter på uppdrag av Kunden, varvid Infobric och Kunden gemensamt ska söka en samförståndslösning.

7. Överföring till och behandling av personuppgifter utanför EU/EES-området

7.1 Kunden lämnar härmed sitt godkännande till att Infobric i förekommande fall för över Kundens personuppgifter utanför EU/EES-området. Sådan överföring får dock endast ske om (i) landet har adekvat skyddsnivå för personuppgifter enligt beslut meddelat av EU-kommissionen som omfattar behandlingen av personuppgifter, (ii) om Infobric säkerställer att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats, såsom standardiserade dataskyddsbestämmelser, som antagits av EU-kommissionen, eller (iii) om något annat undantag i Tillgänglig Lagstiftning möjliggör överföringen.

8. Sekretess

8.1 Utan att det påverkar sekretessåtagandet i punkten 17 i Avtalet ska även följande gälla.

8.2 Infobric ska hålla personuppgifter som behandlas för Kundens räkning strikt konfidentiella. Infobric ska således inte, direkt eller indirekt, utlämna några personuppgifter till tredje part om inte Kunden skriftligen godkänt detta, såvida inte Infobric är skyldigt enligt lag att lämna ut personuppgifter eller om det är nödvändigt för fullgörandet av Avtalet. Infobric accepterar att detta sekretessåtagande ska fortsätta att gälla även efter att Avtalet har upphört.

8.3 Kunden förbinder sig att hålla all information som Kunden erhåller avseende Infobrics säkerhetsåtgärder, rutiner, IT-system eller som annars är av konfidentiell karaktär, strikt konfidentiell och förbinder sig vidare att inte till någon utomstående röja konfidentiell information som härrör från Infobric eller dess Underbiträden. Kunden har dock rätt att röja sådan information som Kunden är skyldig att röja enligt lag eller enligt Avtalet. Kunden accepterar att detta sekretessåtagande ska fortsätta att gälla även efter att Avtalet har upphört.

9. Ansvar

9.1 Kunden ska i händelse av att Infobric åsamkas skada eller erhåller krav som en följd av Infobrics behandling av personuppgifter i enlighet med Kundens instruktioner eller som en följd av att Kunden brutit mot punkten 1.2, hålla Infobric skadeslöst för all sådan skada och varje sådant krav eller kostnad som uppkommer som en följd därav. Infobric ansvarar dock för utförandet av Underbiträdens skyldigheter gentemot Kunden om Underbiträdet inte uppfyller sina skyldigheter. Någon ansvarsbegränsning enligt detta Avtal ska inte tillämpas i förhållande till Kundens ansvar enligt denna Bilaga 1.

9.2 Om Kundens ytterligare dokumenterade instruktioner avseende behandlingen av personuppgifter inte stöds av Tjänsten eller följer av Infobrics åtaganden enligt Avtalet i övrigt och som Infobric inte skäligen har bort räkna med och dessa krav medför att Infobric åsamkas extra kostnader, har Infobric rätt att välja mellan att säga upp avtalet till omedelbart upphörande alternativt få ersättning från Kunden för dessa kostnader.

10. Avtalets upphörande

10.1 Vid upphörande av Infobrics behandling av Kundens personuppgifter ska Infobric enligt Kundens val antingen återlämna eller radera samtliga personuppgifter som Infobric har behandlat för Kundens räkning. Om Kunden inte inkommer med någon sådan begäran inom fjorton (14) dagar från att behandlingen avslutats, ska Infobric radera personuppgifterna.


Beskrivning av behandlingen av personuppgifter i Tjänsten

Denna underbilaga 1A ska anses utgöra en integrerad del av personuppgiftsbiträdesavtalet, som utgör Bilaga 1 till Avtalet.

Kategorier av registrerade

Följande kategorier av registrerades personuppgifter behandlas i Tjänsten:
• Kundens anställda och annan av Kundens inhyrd eller på annat sätt anlitad personal
• Kundens underentreprenörers anställda, inhyrd eller på annat sätt anlitad personal
• Annan person som besöker en arbetsplats där Tjänsten används

Kategorier av personuppgifter

Följande kategorier av personuppgifter behandlas i Tjänsten:
• Namn
• Personnummer
• Anställningsnummer
• Titel
• Kortnummer
• PIN-kod
• Mobiltelefon
• Telefon hem
• Telefon arbete
• Telefax
• E-postadress privat
• E-postadress arbete
• Hemadress
• Tillfällig adress
• Uppgift om närmast anhörig
• Arbetsgivare
• Företag verksam för (om annan än arbetsgivare)
• Rättighetsgrupp
• Arbetsplatser (där personen är tillagd)
• Kortläsningar
• In- och ut registreringar på arbetsplatser
• GPS-position vid in- och utregistrering via mobilapp
• Medarbetare (personlig lista i mobilapp)
• Användarnamn
• Lösenord
• Språk

Ändamål med behandlingen

Personuppgifterna behandlas för följande ändamål:
• För att tillhandahålla Tjänsten; samt
• För att fullgöra Kundens eller Kundens underentreprenörers eventuella ytterligare från tid till annan lämnade dokumenterade instruktioner

Behandlingar av personuppgifter

Personuppgifter behandlas på följande sätt i Tjänsten:
• Insamling genom registrering i samband med skapande av användarprofil och vid användning av kort, t.ex. kortläsning och in/utcheckning Överföring av personuppgifter från registreringsbox, Controlbox, Machine Controller eller annan hårdvara och Appen till Programvaran
• Tillgång för visning och redigering av personuppgifter genom Programvaran
• Sverige: Utlämnande av personuppgifter genom rapport av personalliggare till Skatteverket

Platser där personuppgifter kommer att behandlas

Personuppgifterna behandlas av Infobric AB. För information om vilka Underbiträden som Infobric anlitat och var de behandlar Kundens personuppgifter se av Infobric från tid till annan anvisad webbsida.

Bevarande av personuppgifter

Kundens personuppgifter lagras i Tjänsten i enlighet med Kundens från tid till annan lämnade instruktioner enligt Avtalet eller till dess att Infobric i enlighet med i personuppgiftsbiträdesavtalet återlämnat eller raderat Kundens personuppgifter.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Olemme avoinna

Arkisin 08:30 – 17:30

Palvelemme sähköpostitse
support@infobric.fi

Palvelemme myös puhelimitse numerossa: 09 315 83 208

Asiakastukemme palvelee suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi

Muut aukioloajat

Jouluaattoa, uuttavuotta, pitkäperjantaita ja juhannusta edeltävinä pälvinä: 08:30 – 13:00
Yleiset vapaapälvät: Suljettu

Ota yhteyttä

Toivotko, että ammattilainen arvioi parhaan ratkaisun juuri sinun rakennustyömaallesi? Haluatko tietää, miten voit säästää rahaa rakennusprojekteissasi ja samalla parantaa turvallisuutta? Meillä on pitkä kokemus ja autamme sinua mielellämme löytämään vastaukset kysymyksiisi.